OravaBears.sk .:Oravský chopper club:.

Loading

Novinky

                          XIII.  ORAVSKÁ   PASOVAČKA

                    Orava Bears - Chopper club * 24.6. - 26.6. *

                    Hotel   TATRAWEST          - Zuberec   -   Roháče

                     GPS: +49° 15′ 24.97″, +19° 38′ 25.49″

PIATOK  -  Kapely :  *  Q MASCHINE  *  OLYMPIC  biker riv  *  

                                       DJ 007   v prestávkách do 3:00 hod.

SOBOTA 

* 11.00 hod. - Súťaže     Klubové- preťahovanie lanom.
* 12.30 hod. - Výjazd lanovkou na vrchol Rohá
čov  -

                           Okružná jazda Oravou cez Oravice do Tvrdošína, cca 55 km.

* 16:00 hod. -  Pod mostom v Tvrdošíne bude  kaskadérská   motoshow  skupiny  SKRACHOVANCI.

* 18.00 hod. -  ťaže  jednotlivci  šípky, válanie  suda, o najpomalšiu  motorku.

                             ** ARMWRESTLING **- pretláčanie rukou/ páka / M+Ž/ ,

  *18.00 hod.    Kapely :   *  Cross Breeds *  Ksicht *  KABÁT rev. *  BIKER  BAND  *

                               *   DJ 007   do  3:00  hod.

 NEDEĽA   - 11:00 hod. odchod na termálne kúpaliská ORAVICE, grátis v cene vstupného.

 Ubytovanie: Objednávka ubytka : tel/fax +421 43 5395210,     mobil : +421 907873334

                             Horský Hotel TATRAWEST     e.mail: hotel@tatrawest.sk , cena 14.- Eur. 

                             Stany zdarma .

Sponzori:  Harley Davidson BA, Akumulátory Pukáč,  TATRAWEST,

 

                     Jendrašek – Mäsovýroba,  Nealko Oravan, Mesto Tvrdošín.

 

Info: “ KOZO “  +421 905 859 775,  e.mail : kozacek@orava.sk, 

                  www.oravabears.sk  /  Facebook /Orava Bears

tešíme sa na Vás /info+program už čoskoro/

21.04.16 17:36


Zraz Oravská Pasovačka 2016 sa tento rok bude konať v Roháčoch-hotel Tatrawest

21.04.16 17:30


Motozraz Drienok

29.04.15 21:36


http://kraken0.wix.com/kraken

Velké VĎAKA všetkým !!!

01.07.14 17:00


ktorý nejakým sposobom prispeli alebo podporili účastou Oravskú Pasovačku, ktorá podĺa nás dopadla na výbornú!
Či už hovoríme o počasí,alebo o dobrej nálade,myslím že možme byť spokojný,že stále na Pasovačku chodia Tý správny ľudia. Taktiež musime poďakovať všetkým sponzorom /vid. sekciu Sponzori/ ktorý prispeli do tomboly skvelými vecami a v neposlednej rade Kapelám :

Quo Machine , Anthology , Ultimate , CALIBER X , P.L.E.J. , AC/DC-revival , BIKER BAND

                                                         

                                                     ĎAKUJEME !

10.06.14 09:45


     XI. ORAVSKÁ PASOVAČKA

                 Stretnutie a posedenie priateľov pri pifku a dobrej zábave...

                Orava Bears - Chopper club * 27.6. - 29.6.2014 *

                                       

                Oravská priehrada -KOŠARISKÁ–Trstená/ Ústie

PIATOK  - kapely –  ULTIMATE

-          KALIBER  X

-         ANTHALOGY

-         OLYMPIC biker riv  

                                  DJ 007,  v prestávkách do 03 hod

SOBOTA
*13.00 hod. – jazda do Zakopaného  -14.00 príchod a prejazd pešou zónou v Zakopanom                                                                            

* 18.00 hod – súťaže jednotlivci šípky,válanie suda,o najpomalšiu motorku

                       Klubové- preťahovanie lanom,
** 19.00 hod  **ARMWRESTLING **- pretláčanie rukou/ páka / M+Ž/ ,O Pohár „ORAVA BEARS“

                           Pod záštitou  Lubomíra Jagnešáka – majstra sveta                                                                                                                                                                                                                   

  *20.00 hod     * QUO  MASCHINE

                   *  BIKER  BAND      , DJ 007  do 03 hod

  NEDELA- 11.00 hod odchod na termálne kúpaliská ORAVICE,gratis v cene stupného

           Info:“ KOZO“ +421 905 859 775, e.mail: kozacek@orava.sk, www.oravabears.sk

                      Vlezné: 10.-e.sobota 8.- e, denní „okukávači“ 3.-e do 19 hod

  Ubytovanie: 12/14.-e,      Košariská, Trstená /Ústie nad Priehradou,   www.tukosariska.szm.sk
  Objednávka ubytka : tel/fax +421 43 5392 279,     mobil : +421 903 516 933

21.04.14 22:03


LETOOO!!!

01.03.14 11:31


http

12.01.14 17:31


http    

Odkazy

Ak nám chcete zanechať odkaz, stačí vyplniť formulár nižšie.

Príspevky


Žiadny príspevok neexistuje

Formulár


Nick
Spam (3+5)
Odoslať?

Členovia

Kluboví členovia

Bez fotky

Kozáček Juraj

Tvrdošín
KOZO
Harley Davidson Road King
prezident,
zakladajúci člen
+421905859775
kozacek@orava.sk
Bez fotky


Kozáčková Katarína

Tvrdošín
Baronka

zakladajúci člen

Bez fotky   Vítek Roman                     Bánov            Špítko               YAMAHA Virago 535                       člen
Bez fotky   Kozáček Tomáš            Tvrdošín         Junior               Harley Davidson Sportster 1200     člen
Bez fotky  
Letrich Mário                   Tvrdošín          Gypsy              Harley Davidson Fat Boy 1450       člen
Bez fotky   Bebej Andrej          Tvrdošín      Jack             Honda VTX 1300                  člen

Bez fotky  Bebej Andrej


SUPPORT

Bez fotky Kratoň Andrej
Bez fotky Fidek Tibor
Bez fotky Michna Ján
Bez fotky

Barančo Ivan      


Bez fotky

Letrich Juraj


Bez fotky

Letrichová Zdenka


Bez fotky

Kozáčková Zuzana


Bez fotky

Cyrul Stano


Bez fotky

Reguly Juraj


Bez fotky Janča Leoš

Malenovský Karel


Stanovy

Články


1.bod - Čo sú to stanovy


Stanovy sú základnou právnou normou, ktorá v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov,v platnom znení a súvisiacich platných právnych predpisov upravujú jeho činnosť.

2.bod - Názov, sídlo, poslanie a pôsobnosť


Názov: ORAVA BEARS –Chopper Club
Sídlo: KRÁSNA HORKA 271, 027 44 TVRDOŠÍN
ORAVA BEARS –Chopper Club,je združenie občanov podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení založené za účelom vykonávania motoristického športu a motozrazov. Jeho pôsobnosť je určená pre členov a sympatizantov klubu a priateľov motoriek.

3.bod - O členstve


a, Členom klubu sa môže stať akákoľvek osoba,spĺňajúca nižšie uvedené podmienky.
b, Členov prijíma členská schôdza, z radov sympatizantov po 2-ročnej „zahrievacej“dobe.
c, Podmienkou vzniku členstva je zaplatenie členského príspevku a súhlas so stanovami klubu potvrdený podpisom a so súhlasom všetkých členov klubu.
d, Klub vedie evidenciu členov a zaplatených členských príspevkov. Schvaľuje výšku členských príspevkov na príslušný kalendárny rok a použitie finančných prostriedkov..

4.bod - Práva a povinnosti členov klubu


a, Člen klubu má právo:
    - zúčastňovať sa na všetkých akciách klubu, podieľať sa na riadení a kontrole jeho činností v súlade so stanovami,vyvíjať aktivity na propagáciu a činnosť klubu
    - voliť a byť volený do orgánov klubu,podávať návrhy a pripomienky na zlepšenie činnosti klubu
    - nosiť plné klubové „farby“, myslí sa veľká klubová nášivka na chrbte.
    - podieľať sa na likvidačnom zostatku pri zániku klubu
b, Člen klubu je povinný:
    - zaplatiť členský príspevok na príslušný rok v stanovenom termíne do 31.1.príslušného roku.
    - zúčastňovať sa členských schôdzí a ostatných klubových podujatí, dodržiavať stanovy klubu
    - podieľať sa osobne na prácach zabezpečujúcich podujatia organizované klubom
    - minimálne 1x v roku sa zúčastniť na plánovanej klubovej akcii
    - chrániť záujmy a dobré meno klubu,farby a vlajku,ako i jeho členov
    - Po zániku členstva je povinný vrátiť majetok klubu „Farby“,t.j.KLUBOVÉ LOGO- veľkú nášivku

5.bod - Zásady klubu


a, Vylúčiť člena, ak vykonáva činnosť proti záujmom klubu jeho členom a stanovám..Tento člen je povinný vrátiť majetok klubu ako aj „Farby“,t.j.KLUBOVÉ LOGO- veľkú nášivku.
b, Informovať členov o konaní členských schôdzí o zámeroch a plánovaných akciách klubu
c, Klub môže vykonávať podnikateľskú činnosť v rozsahu platných zákonov,

6.bod - Zánik členstva v klube


a, smrťou člena,vystúpením člena z klubu, zánikom klubu,nezaplatením členského príspevku
b, vylúčením člena odsúhlasením nadpolovičnej väčšiny členskej schôdze
c, nepodieľaní sa na prácach spojených s funkčnosťou klubu a porušovaním prijatých stanov

7.bod - Orgány klubu


a, Členská schôdza
b, Výkonný výbor/ Prezident,viceprezident, kontrolor/
c, Dozorná rada / kontrolór /

8.bod - Členská schôdza


a, Členská schôdza je najvyšším orgánom klubu. Schádza sa podľa potreby, minimálne dvakrát ročne, pričom prvá schôdza v roku je najneskôr do konca februára a je výročná.
b, Členskú schôdzu zvoláva výkonný výbor najneskôr 15 dní pred jej konaním
c, Členská schôdza rozhoduje o všetkých záležitostiach klubu, najmä : o zmene stanov klubu voliť a odvolávať členov výboru a dozornej rady, rozhodovať o vylúčení a prijatí člena z klubu, schvaľovať plán akcií a rozpočet na nasledujúci rok,ročnú účtovnú uzávierku,rozhodovať o rozdelení a použití zisku,spôsobe úhrady straty o zániku klubu a o vysporiadaní likvidačného zostatku
d, Členská schôdza je uznášania schopná, ak sa jej zúčastní nadpolovičná väčšina členov klubu
e, Ak členská schôdza nie je uznášania schopná, výkonný výbor zvolá náhradnú členskú schôdzu najskôr o 14 dní od dátumu konania pôvodnej členskej schôdze,ktorá je uznášania schopná bez ohľadu na počet zúčastnených členov na nej.
f, Pri hlasovaní má každý člen jeden hlas. Pri uznesení o zmene stanov, vylúčení člena, voľbe výkonného výboru klubu sa vyžaduje nadpolovičná väčšina všetkých členov klubu.

9.bod - Výkonný výbor


a, Výkonný výbor tvorí prezident, viceprezident, finančný hospodár a je priamo volený členskou schôdzou pre jednotlivé funkcie a schádza sa podľa potreby,minimálne raz za štvrťrok je štatutárnym orgánom klubu, riadi a organizuje činnosť klubu a rozhoduje o jednotlivých záležitostiach,navrhuje plán práce a rozpočet na nasledujúce obdobie,predkladá členskej schôdzi správu o činnosti klubu, zvoláva členské schôdze klubu
b, Funkčné povinnosti členov výboru:
    - Prezident – riadi celkovú činnosť výkonného výboru, činnosť klubu a organizuje prácu klubu
    - Viceprezident – zástupca prezidenta klubu
    - Zapisovateľ – zabezpečuje písomnú agendu
    - Finančný hospodár – zabezpečuje materiálnu a ekonomickú činnosť klubu
c, Za výkonný výbor a klub koná navonok prezident, v čase jeho neprítomnosti viceprezident alebo iná poverená osoba.
d, Za klub podpisuje všetky písomnosti prezident, pri jeho dlhodobej neprítomnosti viceprezident
e, Finančné záležitosti a pohyb peňažných prostriedkov podpisujú vždy dvaja členovia výboru.

10.bod - Dozorná rada


a, Dozorná rada / kontrolór / je kontrolným orgánom klubu a je oprávnený kontrolovať celú činnosť klubu. Je povinná prerokovať sťažnosti členov klubu.Za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi,
b, Dozorná rada má troch členov.Jej činnosť riadi predseda.V prípade, že klub má malý počet všetkých členov,dozornú radu nahrádza kontrolór,ktorý má práva a povinnosti dozornej rady.
c, Predseda dozornej rady / kontrolór / sa zúčastňuje rokovaní výkonného výboru.

11.bod - Majetok klubu


a, Klub pri začiatku nevlastní žiaden nehnuteľný, hnuteľný majetok a žiadne finančné prostriedky
b, Klub môže majetok nadobudnúť v priebehu svojho trvania, ak o tom rozhodne členská schôdza.
c, Zástava a všetky KLUBOVÉ ZNAKY, Klubové logo –veľká nášivka

12.bod - Zdroje príjmov klubu


a, členské príspevky
b, vstupné vyberané na podujatiach organizovaných klubom a sponzorské dary
c, príjmy vlastnej podnikateľskej činnosti v rámci platných zákonov

13.bod - Použitie príjmov klubu


a, Príjmy klubu budú použité na úhradu nákladov činnosti klubu v súlade so stanovami a schváleným plánom činnosti klubu, v súlade s reálnymi možnosťami ako sú materiálové výdavky spojené s príslušnými plánovanými akciami propagačný materiál

14.bod - Spôsob zániku klubu


a, uznesením členskej schôdze schváleným viac ako polovicou hlasov všetkých členov klubu.
b, zlúčením s iným združením, odsúhlasené členskou schôdzou s viac ako polovicou hlasov
c, právoplatným rozhodnutím ministerstva, ktoré vykonalo registráciu o ukončení jeho činnosti.

15.bod - Majetkové vysporiadanie


a, Pri zániku klubu bude vykonané majetkové vysporiadanie. Majetkové vysporiadanie vykoná likvidátor schválený členskou schôdzou s viac ako polovicou hlasov všetkých členov.
b, Majetkové vysporiadanie bude vykonané v poradí:
    - odvodové povinnosti voči štátnej správe,miestnej samospráve
    - vyrovnanie pohľadávok voči členom klubu a ostatným veriteľom
    - zvyšok likvidačného zostatku sa rozdelí medzi členov klubu, ktorých členstvo trvalo minimálne 2 roky a ku dňu zániku klubu boli ešte jeho členmi
c, Za záväzky klubu voči veriteľom zodpovedajú členovia klubu rovnakým podielom.

Podpis prezidenta Tvrdošín 29.08.2004 Podpis viceprezidenta


Ing.Kozáček Juraj a Čičecký Jozef

Akcie

  

Motobál Raková 1

DSCF3204.jpgDSCF3205.jpgDSCF3206.jpgDSCF3207.jpgDSCF3208.jpgDSCF3209.jpg

Priecinok Späť do galérie

Oravská Pasovačka 2 (2005)

IMG_1558.JPGIMG_1584.JPGIMG_1597.JPGIMG_1616.JPGIMG_1632.JPGIMG_1643.JPGImg_15830.jpgPicture 001.jpgPicture 005.jpg
Picture 008.jpgPicture 025.jpgPicture 029.jpgPicture 031.jpgZdjęcia 032.jpgZdjęcia 076.jpgZdjęcia 093.jpgZdjęcia 115.jpgZdjęcia 133.jpg
Zdjęcia 193.jpg

Priecinok Späť do galérie

Oravská pasovačka

001 Pasovacka04.jpg002 Pasovacka04.jpg003 Pasovacka04.jpg004 Pasovacka04.jpg005 Pasovacka04.jpg006 Pasovacka04.jpg007 Pasovacka04.jpg008 Pasovacka04.jpg009 Pasovacka04.jpg
010 Pasovacka04.jpg011 Pasovacka04.jpg012 Pasovacka04.jpg013 Pasovacka04.jpg014 Pasovacka04.jpg015 Pasovacka04.jpg016 Pasovacka04.jpg017 Pasovacka04.jpg018 Pasovacka04.jpg
019 Pasovacka04.jpg020 Pasovacka04.jpg021 Pasovacka04.jpg022 Pasovacka04.jpg023 Pasovacka04.jpg024 Pasovacka04.jpg025 Pasovacka04.jpg026 Pasovacka04.jpg027 Pasovacka04.jpg
028 Pasovacka04.jpg029 Pasovacka04.jpg409619_3736021477220_1123727859_n.jpg

Priecinok Späť do galérie

Pekelné doly

JK Pekelné Doly.jpgJk Snežka.jpgKača a výlov.jpgObrázok 002.jpgObrázok 003.jpg

Priecinok Späť do galérie

Sponzori

Generálny sponzor:

HARLEY DAVIDSON - Bratislava
http://www.harley-davidson-bratislava.sk/

Hlavný sponzori:
Hydac Electronic s.r.o.

Fitys (Ing. Ivan Pukáč) - Predaj a servis autobatérií            

Telefón: +421435893545                                                       
Fax: +421435823056
Email: fitys@stonline.sk


LORD

Autoservis Hradský

Autodiely Matejka  /Tvrdošín/

HYDAC Electronic - Krásna Horka

Autodoprava MIREK

TVRDEX

Mouflon Chopper club , Miro APPELT , Špítek Strechy , KIKUŠKluby

Kontakt

Hlavné údaje


Adresa: Krásna Hôrka 271, 027 44 Tvrdošín
Telefón: +421905859775
E-mail: kozacek@orava.sk

Formulár


Celé meno
Váš e-mail
Predmet
Spam (2+10)
Odoslať?

Mapa