[BOravaBears.sk .:Oravský chopper club:.

OravaBears.sk .:Oravský chopper club:.

Loading

Novinky

http://www.oravabears.sk/templates/oravabears/images/b_pasovačka.png

26.05.20 10:11


XVI. Oravska Pasovacka 2019

18.06.19 14:39


20.05.18 15:16


14.03.18 16:30


XIV Oravská Pasovačka 2017

21.06.17 11:10


Motoshow

21.06.17 10:46


tešíme sa na Vás /info+program už čoskoro/

21.04.16 17:36


Zraz Oravská Pasovačka 2016 sa tento rok bude konať v Roháčoch-hotel Tatrawest

21.04.16 17:30


Odkazy

Ak nám chcete zanechať odkaz, stačí vyplniť formulár nižšie.

Príspevky


Žiadny príspevok neexistuje

Formulár


Nick
Spam (3+7)
Odoslať?

Klubová jazda

20200508_125039.jpg8.5.2020 jazda 1.jpg8.5.2020 jazda 2.jpg8.5.2020 jazda 3.jpgIMG_2378.jpgIMG_2387.jpgIMG_2395.jpg

Priecinok Späť do galérie

Motobál Raková 1

DSCF3204.jpgDSCF3205.jpgDSCF3206.jpgDSCF3207.jpgDSCF3208.jpgDSCF3209.jpg

Priecinok Späť do galérie

Orava Bears 2017

IMG_0237.JPGIMG_0346.JPGIMG_0349.JPGIMG_0411.JPGIMG_0416.JPGIMG_0419.JPGIMG_0453.JPGIMG_0454.JPGIMG_0457.JPG
IMG_0458.JPGIMG_0459.JPGIMG_0461.JPGIMG_0466.JPGIMG_0472.JPGIMG_0480.JPGIMG_0482.JPGIMG_0521.JPGIMG_0556.JPG
IMG_0574.JPGIMG_0575.JPGIMG_0576.JPGIMG_0577.JPGIMG_0578.JPGIMG_0579.JPGIMG_0591.JPGIMG_0592.JPGIMG_0594.JPG
IMG_0597.JPGIMG_0601.JPGIMG_0621.JPGIMG_0626.JPGIMG_0632.JPGIMG_0635.JPGIMG_0636.JPGIMG_0637.JPGIMG_0644.JPG
IMG_0650.JPGIMG_0654.JPGIMG_0657.JPGIMG_0689.JPGIMG_0691.JPGIMG_0708.JPGIMG_0717.JPGIMG_0719.JPGIMG_0729.JPG
IMG_0731.JPGIMG_0733.JPGIMG_0737.JPGIMG_0746.JPGIMG_0753.JPGIMG_0761.JPGIMG_0773.JPGIMG_0783.JPGIMG_1140.JPG
IMG_1231.JPGIMG_1233.JPGIMG_1237.JPGIMG_1302.JPGIMG_1317.JPGIMG_1380.JPGIMG_1483.JPGIMG_1486.JPGIMG_1569.JPG

Priecinok Späť do galérie

Oravská Pasovačka 2 (2005)

IMG_1558.JPGIMG_1584.JPGIMG_1597.JPGIMG_1616.JPGIMG_1632.JPGIMG_1643.JPGImg_15830.jpgPicture 001.jpgPicture 005.jpg
Picture 008.jpgPicture 025.jpgPicture 029.jpgPicture 031.jpgZdjęcia 032.jpgZdjęcia 076.jpgZdjęcia 093.jpgZdjęcia 115.jpgZdjęcia 133.jpg
Zdjęcia 193.jpg

Priecinok Späť do galérie

Oravská pasovačka

001 Pasovacka04.jpg002 Pasovacka04.jpg003 Pasovacka04.jpg004 Pasovacka04.jpg005 Pasovacka04.jpg006 Pasovacka04.jpg007 Pasovacka04.jpg008 Pasovacka04.jpg009 Pasovacka04.jpg
010 Pasovacka04.jpg011 Pasovacka04.jpg012 Pasovacka04.jpg013 Pasovacka04.jpg014 Pasovacka04.jpg015 Pasovacka04.jpg016 Pasovacka04.jpg017 Pasovacka04.jpg018 Pasovacka04.jpg
019 Pasovacka04.jpg020 Pasovacka04.jpg021 Pasovacka04.jpg022 Pasovacka04.jpg023 Pasovacka04.jpg024 Pasovacka04.jpg025 Pasovacka04.jpg026 Pasovacka04.jpg027 Pasovacka04.jpg
028 Pasovacka04.jpg029 Pasovacka04.jpg409619_3736021477220_1123727859_n.jpg

Priecinok Späť do galérie

Pekelné doly

JK Pekelné Doly.jpgJk Snežka.jpgKača a výlov.jpgObrázok 002.jpgObrázok 003.jpg

Priecinok Späť do galérie

XIV Oravská pasovačka 2017

987_3703[1083].jpg987_3708[1078].jpg987_3754[1079].jpg987_3760[1080].jpg987_3767[1081].jpg987_3773[1082].jpg987_3788-Edit[1084] (640x427).jpg

Priecinok Späť do galérie

Členovia

·      Kluboví členovia

 

·         Kozáček Juraj           Tvrdošín             Kozo         Harley Davidson Road King           prezident

·                      kozacek@orava.sk                        +421905859775                            zakladajúci člen

 

·         Kozáčková Katarína Tvrdošín             Baronka                                                             zakladajúci člen

·     

 Kozáček Tomáš        Tvrdošín             Junior       Harley Davidson Sportster 1200   viceprezident

 

·         Smažák Ľubomír       Párnica              Smažo       Harley Davidson Road King             člen 

 

 Jan Michna                 Nižná                  Bene          Harley Davidson Sportster 885     člen


 Denis Dedinský        Nižná                                     Honda Shadow                                 člen


 David Valaštek            Nižná                 Žigo                                                                      čakateľ


 Stano Palko                Revišné             Slayo         BMW R 1200 RT                                čakateľ


 Peter Feranc             Dolný Kubín     Franto       HD custom                                        čakateľ


 Marek Ludma           Námestovo        Kobra       HD custom                                        čakateľ·       SUPPORT

 

 

·         Barančo Ivan 

·         Letrichová Zdenka

·         Kozáčková Zuzana

·         Chrenková Laura

·         Reguly Juraj

·         Janča Leoš       

·         Malenovský Karel

·         Lajš Ivan

 

 

Stanovy

Články


1.bod - Čo sú to stanovy


Stanovy sú základnou právnou normou, ktorá v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov,v platnom znení a súvisiacich platných právnych predpisov upravujú jeho činnosť.

2.bod - Názov, sídlo, poslanie a pôsobnosť


Názov: ORAVA BEARS –Chopper Club
Sídlo: KRÁSNA HORKA 271, 027 44 TVRDOŠÍN
ORAVA BEARS –Chopper Club,je združenie občanov podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení založené za účelom vykonávania motoristického športu a motozrazov. Jeho pôsobnosť je určená pre členov a sympatizantov klubu a priateľov motoriek.

3.bod - O členstve


a, Členom klubu sa môže stať akákoľvek osoba,spĺňajúca nižšie uvedené podmienky.
b, Členov prijíma členská schôdza, z radov sympatizantov po 2-ročnej „zahrievacej“dobe.
c, Podmienkou vzniku členstva je zaplatenie členského príspevku a súhlas so stanovami klubu potvrdený podpisom a so súhlasom všetkých členov klubu.
d, Klub vedie evidenciu členov a zaplatených členských príspevkov. Schvaľuje výšku členských príspevkov na príslušný kalendárny rok a použitie finančných prostriedkov..

4.bod - Práva a povinnosti členov klubu


a, Člen klubu má právo:
    - zúčastňovať sa na všetkých akciách klubu, podieľať sa na riadení a kontrole jeho činností v súlade so stanovami,vyvíjať aktivity na propagáciu a činnosť klubu
    - voliť a byť volený do orgánov klubu,podávať návrhy a pripomienky na zlepšenie činnosti klubu
    - nosiť plné klubové „farby“, myslí sa veľká klubová nášivka na chrbte.
    - podieľať sa na likvidačnom zostatku pri zániku klubu
b, Člen klubu je povinný:
    - zaplatiť členský príspevok na príslušný rok v stanovenom termíne do 31.1.príslušného roku.
    - zúčastňovať sa členských schôdzí a ostatných klubových podujatí, dodržiavať stanovy klubu
    - podieľať sa osobne na prácach zabezpečujúcich podujatia organizované klubom
    - minimálne 1x v roku sa zúčastniť na plánovanej klubovej akcii
    - chrániť záujmy a dobré meno klubu,farby a vlajku,ako i jeho členov
    - Po zániku členstva je povinný vrátiť majetok klubu „Farby“,t.j.KLUBOVÉ LOGO- veľkú nášivku

5.bod - Zásady klubu


a, Vylúčiť člena, ak vykonáva činnosť proti záujmom klubu jeho členom a stanovám..Tento člen je povinný vrátiť majetok klubu ako aj „Farby“,t.j.KLUBOVÉ LOGO- veľkú nášivku.
b, Informovať členov o konaní členských schôdzí o zámeroch a plánovaných akciách klubu
c, Klub môže vykonávať podnikateľskú činnosť v rozsahu platných zákonov,

6.bod - Zánik členstva v klube


a, smrťou člena,vystúpením člena z klubu, zánikom klubu,nezaplatením členského príspevku
b, vylúčením člena odsúhlasením nadpolovičnej väčšiny členskej schôdze
c, nepodieľaní sa na prácach spojených s funkčnosťou klubu a porušovaním prijatých stanov

7.bod - Orgány klubu


a, Členská schôdza
b, Výkonný výbor/ Prezident,viceprezident, kontrolor/
c, Dozorná rada / kontrolór /

8.bod - Členská schôdza


a, Členská schôdza je najvyšším orgánom klubu. Schádza sa podľa potreby, minimálne dvakrát ročne, pričom prvá schôdza v roku je najneskôr do konca februára a je výročná.
b, Členskú schôdzu zvoláva výkonný výbor najneskôr 15 dní pred jej konaním
c, Členská schôdza rozhoduje o všetkých záležitostiach klubu, najmä : o zmene stanov klubu voliť a odvolávať členov výboru a dozornej rady, rozhodovať o vylúčení a prijatí člena z klubu, schvaľovať plán akcií a rozpočet na nasledujúci rok,ročnú účtovnú uzávierku,rozhodovať o rozdelení a použití zisku,spôsobe úhrady straty o zániku klubu a o vysporiadaní likvidačného zostatku
d, Členská schôdza je uznášania schopná, ak sa jej zúčastní nadpolovičná väčšina členov klubu
e, Ak členská schôdza nie je uznášania schopná, výkonný výbor zvolá náhradnú členskú schôdzu najskôr o 14 dní od dátumu konania pôvodnej členskej schôdze,ktorá je uznášania schopná bez ohľadu na počet zúčastnených členov na nej.
f, Pri hlasovaní má každý člen jeden hlas. Pri uznesení o zmene stanov, vylúčení člena, voľbe výkonného výboru klubu sa vyžaduje nadpolovičná väčšina všetkých členov klubu.

9.bod - Výkonný výbor


a, Výkonný výbor tvorí prezident, viceprezident, finančný hospodár a je priamo volený členskou schôdzou pre jednotlivé funkcie a schádza sa podľa potreby,minimálne raz za štvrťrok je štatutárnym orgánom klubu, riadi a organizuje činnosť klubu a rozhoduje o jednotlivých záležitostiach,navrhuje plán práce a rozpočet na nasledujúce obdobie,predkladá členskej schôdzi správu o činnosti klubu, zvoláva členské schôdze klubu
b, Funkčné povinnosti členov výboru:
    - Prezident – riadi celkovú činnosť výkonného výboru, činnosť klubu a organizuje prácu klubu
    - Viceprezident – zástupca prezidenta klubu
    - Zapisovateľ – zabezpečuje písomnú agendu
    - Finančný hospodár – zabezpečuje materiálnu a ekonomickú činnosť klubu
c, Za výkonný výbor a klub koná navonok prezident, v čase jeho neprítomnosti viceprezident alebo iná poverená osoba.
d, Za klub podpisuje všetky písomnosti prezident, pri jeho dlhodobej neprítomnosti viceprezident
e, Finančné záležitosti a pohyb peňažných prostriedkov podpisujú vždy dvaja členovia výboru.

10.bod - Dozorná rada


a, Dozorná rada / kontrolór / je kontrolným orgánom klubu a je oprávnený kontrolovať celú činnosť klubu. Je povinná prerokovať sťažnosti členov klubu.Za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi,
b, Dozorná rada má troch členov.Jej činnosť riadi predseda.V prípade, že klub má malý počet všetkých členov,dozornú radu nahrádza kontrolór,ktorý má práva a povinnosti dozornej rady.
c, Predseda dozornej rady / kontrolór / sa zúčastňuje rokovaní výkonného výboru.

11.bod - Majetok klubu


a, Klub pri začiatku nevlastní žiaden nehnuteľný, hnuteľný majetok a žiadne finančné prostriedky
b, Klub môže majetok nadobudnúť v priebehu svojho trvania, ak o tom rozhodne členská schôdza.
c, Zástava a všetky KLUBOVÉ ZNAKY, Klubové logo –veľká nášivka

12.bod - Zdroje príjmov klubu


a, členské príspevky
b, vstupné vyberané na podujatiach organizovaných klubom a sponzorské dary
c, príjmy vlastnej podnikateľskej činnosti v rámci platných zákonov

13.bod - Použitie príjmov klubu


a, Príjmy klubu budú použité na úhradu nákladov činnosti klubu v súlade so stanovami a schváleným plánom činnosti klubu, v súlade s reálnymi možnosťami ako sú materiálové výdavky spojené s príslušnými plánovanými akciami propagačný materiál

14.bod - Spôsob zániku klubu


a, uznesením členskej schôdze schváleným viac ako polovicou hlasov všetkých členov klubu.
b, zlúčením s iným združením, odsúhlasené členskou schôdzou s viac ako polovicou hlasov
c, právoplatným rozhodnutím ministerstva, ktoré vykonalo registráciu o ukončení jeho činnosti.

15.bod - Majetkové vysporiadanie


a, Pri zániku klubu bude vykonané majetkové vysporiadanie. Majetkové vysporiadanie vykoná likvidátor schválený členskou schôdzou s viac ako polovicou hlasov všetkých členov.
b, Majetkové vysporiadanie bude vykonané v poradí:
    - odvodové povinnosti voči štátnej správe,miestnej samospráve
    - vyrovnanie pohľadávok voči členom klubu a ostatným veriteľom
    - zvyšok likvidačného zostatku sa rozdelí medzi členov klubu, ktorých členstvo trvalo minimálne 2 roky a ku dňu zániku klubu boli ešte jeho členmi
c, Za záväzky klubu voči veriteľom zodpovedajú členovia klubu rovnakým podielom.

Podpis prezidenta Tvrdošín 29.08.2004 Podpis viceprezidenta


Ing.Kozáček Juraj a Čičecký Jozef

Akcie

                                       AKCIE   2019

6.3. Slávnica,Dark Demons

13.4.2019 ŽIARSKY MOTORKÁRI ŽIAR NAD HRONOM /12.4.Vidrman, 13.4.Mišo HA

14.4. Vandali Čadca ,11 hod Kulturák,otvorenie sezony ,19-22.4,Velká Noc /20.4 guláš/

26.4. HA BA ,5.universary .26.4.-15 hod Matúš svatba Bernolákovo

27.4.2019 10.00 hod ZLATÉ MORAVCE,14 hod Prievidza, 16 hod Eva,19 hod Zuberec / Petrík 50-tka/

1.5.Št.sv,,,, ,8.5 Št .sv

10.5 schôdza HA Zlaté Moravce

11.5.2019 Robin na Doline + FREE SPIRIT ŠTEFÁNIKOVA JAZDA BREZOVÁ P.BRADLOM

18.5.2019 FILLECK KNIGHTS OTVORENIE SEZÓNY FIĽAKOVO

18-19.5. Drienok schôdza

24.5. Piatok- Katarína 60*

25.5. So -Šahy

27.5

31.5.-2.6.2019 RIDERS LEVICE RIDERS PÁRTY 2019 MARGITA – ILONA

30.5.-7.6. OB -CZ

7.-9.6.2019 S.O.H.E 40.VÝROČIE S.O.H.E PLANINKA

13.-16.6.2019 NEZÁVISLÉ MOTOKLUBY DRIENOK MOŠOVCE

16-22.6 OB- Balkan

22.6.2019 FREE RIDERS 5.ČUTKOVSKÉ MOTOSTRETKO ČUTKOVSKÁ DOLINA

28.-30.2019 ORAVA BEARS XVI. ORAVSKÁ PASOVAČKA HOTEL TATRAVEST

5.7.Št .sv

5.-7.7.2019 TRINITAS MC ČERMELSKÝ KVET JAHODNÁ

6.7.2019 PRETORIANS MOTOPÁRTY PRETORIANS ZÁHORSKÁ BYSTRICA

12.-14.7.2019 REBORN FLAMES MC MUSIC 6 BIKE WEEKEND ŽELIEZOVCE

19.-21.7.2019 WILD HORSES MC MOTO MUSIC WEEKEND DOMAŠA

SEKÁČI STRETNUTIE SO SEKÁČMI MANÍNSKA TIESŇAVA

26.-27.7.2019 FREE BROTHERS 20.VÝROČIE KLUBU+NOČNÁ JAZDA PREŠOV

??? 27.7.-2.8 OB ??????????? SK

2 – 3.8. Mk Kisachcrows Kisac. Motozjazd IX crows wekend

2.-4.8.2019 CHOPPERS BB+FREERIDERS STREDOSLOVENSKÝ MOTOZRAZ LIPTOVSKÁ OSADA

????? 4.-9.8 OB ???????SK 8.8 trubka festival Guča

9.-11.8.2019 BLACK KINGS XVII MOTO ROCK NIGHTS TRENČÍN

???? 11-16.8.????? OB /SK ////// TRINITAS MC+DIABLOV JAZDEC ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA


16.-18.8.2019 KRAKEN 20.VÝROČIE KLUBU+NOČNÁ JAZDA U JANÍČKOV, KÚTY

24.8.2019 JEŽIBABINI VNUCI MOTOBLÚDENIE PEZINOK

24.8. OB 15. ANNIVERSARY

29.8.-1.9.2019 HAMC NOVÉ ZÁMKY MOTOFEST KOMOČA KOMOČA

21.9.2019 CRUSADERS MC SLOPEN PARTY CLUBHOUSE CMC

14.12.2019 SLOVAKIA MC VIANOČNÁ PÁRTY NOVÉ ZÁMKY

Sponzori

Generálny sponzor:

HARLEY DAVIDSON - Bratislava
http://www.harley-davidson-bratislava.sk/

Hlavný sponzori:


Hydac Electronic s.r.o.

Fitys (Ing. Ivan Pukáč) - Predaj a servis autobatérií            

Telefón: +421435893545                                                       
Fax: +421435823056
Email: fitys@stonline.sk


LORD


Autoservis Hradský


Mototechna Matejka  /Tvrdošín/


HYDAC Electronic - Krásna Horka


Mesto TVRDOŠÍN


TVRDEX


ORAVA


Drogeria Celušáková


Farby Laky Serek


Bar U Jacka


UNIVEL


BAU-MIX s.r.o.


KARLOFF s.r.o.


Píla OBRINČÁK


SVET NÁPOJOV


TATRAWEST


Mouflon Chopper club , Miro APPELT , Špítek Strechy , KIKUŠ, Pán LajšKluby

Kontakt

Hlavné údaje


Adresa: Krásna Hôrka 271, 027 44 Tvrdošín
Telefón: +421905859775
E-mail: kozacek@orava.sk

Formulár


Celé meno
Váš e-mail
Predmet
Spam (7+1)
Odoslať?

Mapa


Novinky

26.05.20 10:11


XVI. Oravska Pasovacka 2019

18.06.19 14:39


20.05.18 15:16


14.03.18 16:30


XIV Oravská Pasovačka 2017

21.06.17 11:10


Motoshow

21.06.17 10:46


tešíme sa na Vás /info+program už čoskoro/

21.04.16 17:36


Zraz Oravská Pasovačka 2016 sa tento rok bude konať v Roháčoch-hotel Tatrawest

21.04.16 17:30